Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen

 

Vedtægter
 

for Hospice Sjælland Støtteforening


 

§1. Formål og værdigrundlag

Foreningens formål er:

at udvikle og formidle hospice-tanken og at støtte Hospice Sjælland med frivilligt socialt og praktisk arbejde.

Stk. 2  Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark og følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver.
Stk. 3  Hospice Sjælland Støtteforening har som værdigrundlag det kristne livs- og menneskesyn, men vil fuldt ud respektere, at medlemmerne har en anden eller ingen religiøs orientering.
Stk.4 Hospice Sjælland Støtteforening er en ikke erhvervsdrivende forening.

 

§2. Foreningens medlemmer og ledelse

Medlemskab af foreningen er åben for enhver myndig person, som støtter foreningens formål.

Spørgsmål om fortabelse af medlemskab afgøres af bestyrelsen med 2/3 majoritet.

Stk. 2  Medlemskabet indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter.
Stk. 3  Virksomheder og organisationer kan tilknyttes foreningen.

Stk. 4  Foreningens øverste myndighed er årsmødet, der ordinært afholdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent og stemmetællere.

2.      Formandens beretning.

3.      Aflæggelse af regnskab.

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg af formand

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.      Eventuelt.

 

Stk. 5   Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse af årsmødet. Indkaldelsen kan ske ved post eller ved offentliggørelse i dagspressen.

Stk. 6   Stemmeret har alle, der har betalt kontingent i det foregående år eller har været medlem i mindst 14 dage før årsmødets afholdelse.

Stk. 7   Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 personer. Formanden er på valg hvert år. De øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen således, at halvdelen er på valg i ulige år og de resterende i lige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 8   Foreningen tegnes af formanden – eller i dennes fravær: af næstformanden – i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 9   Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

§3. Foreningens opgaver:

Det er foreningens opgaver:

-        at informere om hospice-sagen,

-        at inspirere foreningens medlemmer til at medvirke ved de aktiviteter på Hospice Sjælland, som kan varetages af frivillige,

-        at være til rådighed for støtteopgaver, som er relevante og mulige i samarbejde med hospicechefen eller den kommunale hjemmepleje, jf. publikationen ”Center for Lindrende Indsats – anbefalinger og forslag til den videre proces” 1) og

-        at varetage kontakt til Hospice Forum Danmark og relevante lokalforeninger inden for sundhedsområdet.

 

§4.  Økonomi

Arbejdet i foreningen er frivilligt og ulønnet.

Stk. 2   Foreningens udgifter dækkes gennem et medlemskontingent, som fastsættes af årsmødet for det følgende år, og kontingentet fra foreninger, der fastsættes som det femdobbelte af enkeltpersons-kontingentet. Kontingentet omfatter det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark.
Stk. 3   Til realisering af foreningens formål modtages gaver og tilskud fra offentlige myndigheder og private. Desuden kan fonde søges om tilskud.

Stk. 4   Foreningens regnskab føres af kassereren med kalenderåret som regnskabsår.  Regnskabet revideres af en revisor, der er valgt på årsmødet.

 

§5.  Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Vedtægtsændringer foretages på et årsmøde og kræver 2/3 flertal blandt de på årsmødet stemmeberettigede.

Stk. 2   Foreningen opløses, når dette besluttes af bestyrelsen i to på hinanden følgende møder med mindst 2/3 majoritet og derefter tiltrædes af årsmødet med simpelt flertal.

Stk. 3   Hvis foreningen på tidspunktet for opløsning råder over en formue, tilfalder denne Hospice Sjælland. Skulle Hospice Sjælland være nedlagt, skal foreningens midler efter bestyrelsens beslutning tilfalde en anden her i landet bestående forening/fond med et alment velgørende hospiceformål. 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 5. marts 2002 med rettelser og tilføjelser på årsmøderne den 27. februar 2003, den 9. februar 2004, den 7. februar 2005, den 5. februar 2008, den 8. februar 2011, den 3. februar 2015 og den 26. februar 2018

 

Note:

1)        
Download pjecen om lindrend indsats på
http://www.hospiceforum.dk/media/Pjecen_Center_for_Lindrende_Indsats.pdf