Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen
Hospice Sjælland Støtteforening - Velkommen

Vedtægter

for Hospice Sjælland Støtteforening


§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Hospice Sjælland Støtteforening.
Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er:

• at formidle kendskabet til hospicetanken generelt og specielt til Hospice Sjælland
• at yde økonomisk støtte til aktiviteter for patienter og pårørende på Hospice Sjælland
• at yde økonomisk støtte til det frivillige arbejde på Hospice Sjælland
• at yde økonomisk støtte til nye projekter/anskaffelser på Hospice Sjælland i samarbejde med hospiceledelsen.

Stk. 2. Hospice Sjælland Støtteforening er en almindelig forening.

§ 3 Medlemskab
Medlemskab af foreningen er åben for enhver myndig person, som støtter foreningens formål og kan tegnes af enkeltpersoner, ægtepar/samboende, foreninger, organisationer samt virksomheder.

Stk. 2. Medlemskabet inkluderer ligeledes medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med denne landsorganisations vedtægter.

Stk. 3. Hvis et medlem agerer mod foreningens formål eller på anden vis modarbejder foreningens arbejde, kan bestyrelsen efter skriftlig advarsel træffe beslutning om eksklusion af medlemmet. Eksklusion afgøres af et flertal i bestyrelsen.

§ 4 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling for det kommende kalenderår.

Stk. 2. Kontingent betales ved indmeldelse og dækker det regnskabsår, hvor indmeldelsen sker. Efterfølgende kontingenter opkræves inden udgangen af januar og dækker det indeværende regnskabsår.

Stk. 3. Indeholdt i kontingentet er det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hver enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark.

Stk. 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Stk. 5. Bestyrelsen kan, efter forudgående skriftlig varsling, slette medlemmer i restance.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker ved e-mail eller brev til medlemmerne. Indkaldelsen offentliggøres desuden på foreningens elektroniske medier.

Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen indeholder som minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 5. For at opnå stemmeret skal betaling af kontingent være modtaget på foreningens bankkonto senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Afstemning skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller flertallet af de fremmødte medlemmer ønsker det. For at afgive stemme kræves personlig tilstedeværelse. Hvert medlem har én stemme – dog har ægtepar/samboende, der begge er medlemmer, to stemmer, såfremt de begge er til stede. Foreninger, organisationer og virksomheder har ligeledes én stemme. Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal, jf. dog § 9 om vedtægtsændringer og § 10 om foreningens opløsning.

Stk. 6. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand og dirigent og offentliggøres på foreningens hjemmeside inden 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med mindst 14 dages varsel, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske med begrundelse herom til formanden. Indkaldelsen sker ved e-mail eller brev til medlemmerne. Indkaldelsen offentliggøres desuden på foreningens elektroniske medier.

Indkaldelsen skal indeholde den dagsorden, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
Reglerne om stemmeret og referat i§ 5 stk. 5 og stk. 6 gælder også her.

§ 7 Bestyrelse
Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på op til syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Formanden er på valg hvert år. De øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen, således at halvdelen er på valg i ulige år og de resterende i lige år. Dog vælges suppleanter for et år ad gangen. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer efter et valg er mindre end syv, kan bestyrelsen vælge at supplere med nye medlemmer. Det skal i videst muligt omfang tilstræbes, at bestyrelsen vælges med en bred geografisk dækning.

Stk. 2. Valgbarhed som kandidat til bestyrelsen eller som suppleant har alle, der har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte en lønnet kasserer, såfremt dette skønnes nødvendigt.

Stk. 4. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, begge i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8 Økonomi og regnskab
Bestyrelsesarbejdet i foreningen er frivilligt og ulønnet.

Stk. 2. Foreningens udgifter dækkes gennem medlemmernes kontingentindbetalinger. Til realisering af foreningens formål modtager foreningen gaver, donationer og tilskud fra private personer og offentlige myndigheder, ligesom foreningen kan ansøge fonde om tilskud.

Stk. 3. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet over foreningens indtægter og udgifter føres af kassereren. Regnskabet skal før den årlige generalforsamling være revideret og påtegnet af foreningens revisor.

Stk. 4. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Stk. 5. Foreningen følger gældende regler for arv samt Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede donationer.

§ 9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer vedtages på en generalforsamling og kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte og stemmeberettigede. Forslag til vedtægtsændringer udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 10 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Hvis det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Hvis foreningen på tidspunktet for opløsning råder over en formue, tilfalder denne Hospice Sjælland. Skulle Hospice Sjælland være nedlagt, skal foreningens midler efter bestyrelsens beslutning tilfalde en anden her i landet bestående forening/fond med et alment velgørende hospiceformål.
________________________________________________________________________________

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 5. marts 2002 med rettelser på årsmøderne den 27. februar 2003, den 9. februar 2004, den 7. februar 2005, den 5. februar 2008, den 8. februar 2011, den 3. februar 2015, den 26. februar 2018 samt den 30. maj 2022.